Privacy

GulShop.EU respecteert de privacy van alle gebruikers van haar applicaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (via een applicatie, per email en/of per contactformulier) aan GulShop.EU verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan GulShop.EU worden verstrekt via applicaties van GulShop.EU of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen of vastleggen van aangevraagde orders. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door GulShop.EU, neem dan contact op via een E-Mail naar info@GulShop.EU.

Cookies

GulShop.EU maakt soms gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan een van de applicaties van GulShop.EU. GulShop.EU gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan de applicaties te vergemakkelijken. Indien u applicaties bezoekt worden sommige gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van applicaties van GulShop.EU wordt verminderd, danwel dat applicaties van GulShop.EU geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op applicaties van GulShop.EU en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegd Nederlands rechter.