Algemene Voorwaarden van GULSHOP.EU
 

Identiteit

Gul Trading Ltd.  -  GulShop.EU
p/a Het Hert 4, 139 EJ  Muiden
Telefoonnummer: +31(0) 6 53 973 786
Maandag t/m Vrijdag (10.30 – 17.00)
E-mailadres: info@gulshop.eu
KvK-nummer: 37143827.0000
BTW: NL8198.09.676.B01

 

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website WWW.GulShop.EU en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en GulShop.EU.

Artikel 2 Aanbiedingen
1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
2 GulShop.EU kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede.

Artikel 3 Gegevens
1. U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
2. GulShop.EU garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven,doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3. GulShop.EU zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
4. U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van GulShop.EU van uw bestelling.
2.Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door GulShop.EU is geaccepteerd.

Artikel 5 Levering
1.De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 14 dagen.
2.U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
3.Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
4.Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.
5.Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 dagen hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan GulShop.EU te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 dagen, na de ontvangst van het product bij GulShop.EU, aan u geretourneerd.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1.Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal, PayPal of overmaken op de rekening.
2.GulShop.EU gaat pas over tot levering van het product wanneer de betalingdaarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
GulShop.EU blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8 Garanties
1.GulShop.EU garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.
2.U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
3.Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal GulShop.EU binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt GulShop.EU ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.
4.Na verloop van de in artikel 9.3 genoemde garantietermijn is GulShop.EU gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-,verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
5.De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GulShop.EU, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien de door GulShop.EU geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van GulShop.EU jegens u beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 8 (garanties) is geregeld.
2. De aansprakelijkheid van GulShop.EU voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld,dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
3.GulShop.EU sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade danook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeienduit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatieop de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatiggebruik van de systemen van GulShop.EU, waaronder de website, door een derde.
4.De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van deaansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schadete wijten is aan opzet of grove schuld van GulShop.EU of haar ondergeschikten.

Artikel 10 Risicotijdens het transport
1. Gedurende het transport van de producten zal GulShop.EU het risico dragen ingeval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment vanaflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 11Afkoelingsperiode
1.U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen naontvangst van het betreffende product te ontbinden. GulShop.EU zal dan binnen14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedragretourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen,gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van deoriginele verpakking, documentatie en (info)kaartjes.
2.De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigenrekening.

Artikel 12 Toepasselijkrecht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend hetNederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel ofgedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij derechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheidvan het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot hetuiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Betaling
1. Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijzede betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen metIdeal, PayPal of overmaken op de rekening van GulShop.EU.
2. GulShop.EU gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 14 Intellectueleeigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronderbegrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden,foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software,merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij GulShop.EU,haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie GulShop.EU niet gelieerd is.
2.U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aanderden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvanop een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
3.Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen,tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
4.U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 15 Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16 Diversen
1.Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.De administratie van GulShop.EU geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
3. GulShop.EU is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
4. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze AlgemeneVoorwaarden onverminderd van kracht blijven. GulShop.EU zal alsdan een nieuwebepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17 Toepasselijkrecht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Delft. DezeAlgemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door GulShop.EU aangepast worden.GulShop.EU adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.